fbpx

Regulamin

Dzień dobry!

Nazywam się Elżbieta Krokosz, jestem właścicielką Talent Development Institute oraz twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem platformy kursowej dostępnej pod adresem www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupem moich kursów. 

Dla  formalności, moje dane rejestrowe:

Talent Development Institute Elżbieta Krokosz 
ul. Partynicka 36/11 53-031 Wrocław
NIP: 882-17-30-962, REGON: 21516010.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały zasady dokonywania zakupów na mojej platformie kursowej.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.
Elżbieta Krokosz


Regulamin

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – PayU
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl/regulamin/
 • Platforma kursowa– sklep internetowy dostępny pod adresem:  www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl
 • Sprzedawca – Talent Development Institute Elżbieta Krokosz, ul. Partynicka 36/11, 53-031 Wrocław, NIP: 882-17-30-962, REGON: 21516010

§2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Platformy kursowej, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy kursowej, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy kursowej, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Platformie kursowej.
 7. Wszystkie ceny podane w Platformie kursowej, są cenami brutto.

§3. Usługi elektroniczne  dostępne w Platformie kursowej

 1. Za pośrednictwem Platformy kursowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych na Platformie kursowej. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na Platformie kursowej. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Po założeniu konta na Platformie kursowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Platformie kursowej. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail lub loginu oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto na Platformie kursowej.
 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Platformy kursowej.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem  Platformy kursowej Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy kursowej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy kursowej.

§4. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Platformy kursowej  stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5. Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Zamów”,
  • kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; 
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą pomiędzy  Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§6. Dostawa produktu elektronicznego

Kupujący otrzymuje dostęp do zakupionych w Platformie kursowej produktów po zakończeniu procesu zawarcia umowy. Na wskazany adres e-mail otrzymuje dane dostępowe do panelu kursu.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§8. Dane osobowe i pliki cookies

 1.  Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2.  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Platformy kursowej umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl/polityka-prywatnosci/

§9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym . Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy kursowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy kursowej.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Kupującego.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Platformie kursowej bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy kursowej  będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2019r.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SELF COACHING PROGRAM

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy dokument określa zasady korzystania z programu SELF COACHING PROGRAM (“SCP”) dostępnego w serwisie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl
2.Self Coaching Program jest usługą świadczoną przez Talent Development Institute Elżbieta Krokosz ul. Partynicka 36/11 53-031 Wrocław NIP: 882-17-30-962, REGON: 21516010. („TDI”).
3.Akceptacja warunków.
Niniejszy dokument reguluje korzystanie z Self Coaching Program (“SCP”). Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś i w pełni rozumiesz niniejszy dokument.
TDI jest skłonne zapewnić Ci dostęp do SCP tylko pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki („Warunki”) tutaj zawarte.
Przeczytaj uważnie wszystkie Warunki. Korzystając z SCP, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki, nie jesteś upoważniony do korzystania z SCP.

§ 2. Warunki zawarcia umowy na korzystanie z SCP

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl musisz wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Wyboru kursu, w tym przypadku rodzaju pakietu SCP dokonujesz poprzez dodanie go do koszyka.
 3. Po zakończeniu procesu zakupu umowa na korzystanie z SCP zostaje zawarta.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§3. Warunki korzystania z SCP

 1. Jako uczestnik programu SCP jesteś zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z serwisu www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 1. Aby korzystać z SCP, musisz uzyskać dostęp do sieci WWW, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń, które uzyskują dostęp do treści internetowych i uiszczają wszelkie opłaty za usługi związane z takim dostępem.

3 . Ograniczenia użytkowania.
Nie wolno Ci wykorzystywać, tekstu, materiałów audio, i innych treści udostępnianych w ramach SCP do celów innych niż na własny użytek.

Nie możesz:

zawierać treści pobranych z serwisu www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl w dowolnym produkcie lub usłudze, które tworzysz lub rozpowszechniasz;
reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych dowolną część SCP, korzystanie z SCP lub dostęp do SCP
kopiować takie treści na twoją lub inną stronę internetową lub publikację; lub
polecić innej osobie wykonanie któregokolwiek z powyższych.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawo do jakiejkolwiek własności intelektualnej TDI.

 1. Odpowiedzialność TDI
  Rejestrując się /uczestnicząc w SCP akceptujesz, że TDI nie ponosi odpowiedzialności za Twoje wyniki, zarobki, przyszłe zarobki w wyniku uczestnictwa w SCP. Twoje wyniki będą całkowicie zależeć od zrozumienia materiału i wysiłku, aby go zastosować.
 2. Po przystąpieniu do SCP i dokonaniu pierwszej płatności otrzymujesz dostęp do materiałów SCP z bieżącego miesiąca niezależnie od tego w którym dniu miesiąca rozpoczynasz SCP. A potem kolejne materiały wraz z każdym nowym miesiącem.
 3. Po przystąpieniu do programu i dokonaniu pierwszej płatności otrzymujesz dostęp do bonusów na start tj.
  Webinar „Jak pomóc pracownikom budować odporność psychiczną?”
  Webinar „Dlaczego menedżer nie musi być odpowiedzialny za rozwój pracowników?”
  Webinar „Jak wzmacniać swoją pozycję zawodową?”
  Webinar “Jak budować ścieżki karier w świecie VUCA?”
  Masterclass “Jak identyfikować swoje wartości i wykorzystać je do wzmacniania swojej wewnętrznej motywacji?”
  Masterclass “Jak sprzedawać swoje talenty w CV i na rozmowach rekrutacyjnych?”
  Masterclass „Jak budować pewność siebie i siłę w podążaniu własną ścieżką?”

I zatrzymujesz do nich dostęp, nawet jeśli zrezygnujesz z SCP z wyłączeniem rezygnacji do 14 dni od zakupu, kiedy to następuje odstąpienie od umowy i zwrot środków.

 1. Uczestnictwo w sesji coachingowej jako coachowany (coachee).
  Każdy uczestnik SCP, w tym oczywiście też Ty może wziąć udział w sesji coachingowej live jako coachowany. Tożsamość osoby coachowany jest objęta tajemnicą, do wiadomości innych uczestników podane jest jedynie jej imię.
  Decyzja o tym czy podczas sesji coachingowej uczestnik ujawnia swój wizerunek należy do uczestnika. Ma prawo skorzystać z avatara, wówczas osoby obserwujące sesje słyszą go, ale nie widzą.
  Możesz się zgłosić do sesji coachingowej w dowolnym momencie w sposób wskazany w serwisie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl wypełniając formularz.
  TDI zaprosi Cię drogą e-mailową do uczestnictwa w sesji coachingowej w danym terminie. Ty jesteś zobowiązany potwierdzić swój udział w sesji jako coachee w umówionym terminie.
  W wyniku sytuacji losowych masz prawo odwołać swoje uczestnictwo w sesji coachingowej najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem wysyłając e-mail pod adres: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl
  W przypadku, gdy nie będziesz uczestniczyć na żywo w umówionym terminie sesji coachingowej i nie odwołasz jej odpowiednio wcześniej wówczas jesteś zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50zł. na rachunek bankowy wskazany przez TDI.
 2. W sprawach związanych z SCP TDI będzie się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail wskazanego przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.

§4. Opłaty tytułem korzystania z SCP

 1. Korzystanie z SCP jest możliwe w drodze opłacania miesięcznego abonamentu w wysokości 279 zł za miesiąc (podana kwota jest kwotą brutto).
 2. Płatności pobierane są z góry za każdy miesiąc.
 3. Przystępując do SCP i wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl wyrażasz zgodę na cykliczne pobieranie płatności przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości opłaty za pakiet SCP. Opłata będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.
 4. W ramach usługi płatności cyklicznych masz możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz TDI.
 5. Płatności będą pobierane co 30 dni liczonych od daty pierwszej płatności i przystąpienia do SCP.
 6. Tytułem płatności za SCP będziesz otrzymywać co miesiąc faktury drogą e-mailową.
 7. W przypadku braku płatności (brak środków na karcie lub inny powód) dostęp do SCP zostanie automatycznie zablokowany do czasu uregulowania zaległej płatności.  Poinformujemy Cię drogą e-mailową o konieczności dokonania opłaty. Na zaległą płatność oczekujemy przez 10 dni. Jeśli po tym czasie w dalszym ciągu nie ma wpłaty  jest to dla nas jednoznaczne z rezygnacją z programu, co skutkuje wykreśleniem Cię z listy uczestników programu. 

§5. Rezygnacja z SCP

1.Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesyłając na adres e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl oświadczenie o rezygnacji z udziału w SCP. Otrzymasz wówczas zwrot zapłaconej kwoty.

 1. Umowa na korzystanie z SCP może zostać rozwiązana w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy SCP należy kierować na adres kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl.
 2. Uczestnictwo w SCP wygaśnie zgodnie z Twoją subskrypcją (nie ma żadnego okresu wypowiedzenia).
 3. Jeśli zrezygnujesz z SCP to przez kolejny rok nie możesz ponownie przystąpić do SCP – zasada jakości.
  Zasada ta obowiązuje także w przypadku usunięcia Cię z listy uczestników z powodu braku opłaty (§4 pkt 7).
  Wyjaśnienie:
  Każdy indywidualny proces coachingowy poświęcony konkretnemu tematowi rozwojowemu to praca minimum przez 4-6 miesięcy. Krótsze procesy coachingowe nie mają sensu ponieważ nie dają efektów. Podobnie jest w przypadku SCP – dokonanie zmian w życiu wymaga Twojego pełnego zaangażowania w ten proces. Próby wielkich zmian za pomocą przyłączania i odłączania się od SCP nie dadzą efektów na jakich Tobie i nam zależy. Jeżeli nie jesteś gotowa/gotowy na poważnie w siebie i swój proces zainwestować czasowo, to proponujemy poczekać i dołączyć później.
 4. W przypadku rezygnacji i zakończenia umowy na SCP zachowujesz dostęp do “Bonusów na start” (§3, pkt.6). Nie dotyczy to sytuacji, w której odstępujesz od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Jeżeli rejestracja w SCP nastąpiła w okresie promocyjnym i przyznaliśmy z tego powodu jakiś dodatkowy bonus (poza “Bonusami na Start”), dostęp do niego wygasa wraz z uczestnictwem w SCP.

§6. Reklamacja

 1. Możesz złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez TDI usług wysyłając informację na adres e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis okoliczności uzasadniających reklamację. TDI udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na Twój adres e-mail.

§7. Ochrona i bezpieczeństwo danych

 1. TDI przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Wskazane przez Ciebie w procesie rejestracji dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usługi SCP, w tym również w celu przesyłania wiadomości na wskazany adres e-mail będący podstawowym kanałem komunikacji między TDI a Tobą. Podanie przez Ciebie Tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez TDI.

§8. Postanowienia końcowe

 1. TDI dopuszcza możliwość zmiany niniejszych warunków w przypadku dostosowywania ich treści do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem nowych funkcjonalności i usług.
 2. Aktualny regulamin korzystania z SCP jest stale dostępny na stronie kursy.talentdevelopmentinstitute.pl, a także w Twoim panelu kursowym po zalogowaniu się na platformie.