REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej kursy.talentdevelopmentinstitute.pl jest Elżbieta Krokosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą T&D Institute Elżbieta Krokosz, ul. Partynicka 36/11, 53-031 Wrocław, NIP: 8821730962, REGON: 021516010, dalej zwana „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl, tel.: 794 683 755

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów oraz praw osób fizycznych, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść wyżej wskazanych kategorii osób, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

  1. Ceny usług

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny usług zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny usług nie zawierają opłat za inne ewentualne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.

  1. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi w sposób wyraźny zgodę na wykorzystanie ich w innych celach (np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych).

3.6. Brak dokonania wpłaty ceny przez Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uznaje się za wycofanie oferty zakupu.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty od daty zawarcia. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci  prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.4. Wpłacone przez Kupującego środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.5. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami oraz Kupujących nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  1. Płatności

5.1. Kupujący może dokonać płatności szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem płatności kartą kredytową.

5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

  1. Dostawa

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego.  Bieg terminu realizacji zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym. 

6.2. Usługa jest realizowana w terminie określonym w jej opisie opublikowanym na stronie sklepu internetowego.

6.3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest towar w postaci pliku cyfrowego (np. Ebook), przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres e-mail Kupującego wskazany w trakcie składania zamówienia.  Wysyłka towaru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje niezwłocznie.

6.4. Wraz z usługą Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży usługi. Kupujący, składając zamówienie oraz akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich duplikatów i korekt  w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie tworzenia konta lub przy składaniu zamówienia. W razie zmiany adresu e-mail Kupujący zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie. W razie braku takiego działania ze strony Kupującego uznaje się za skuteczne doręczenie faktury na dotychczas podany adres e-mail. Sprzedawca zastrzega możliwość przesyłanie faktur w formie papierowej drogą tradycyjną w razie wystąpienia przeszkód o charakterze technicznym. Na życzenie Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

  1. Rękojmia, gwarancja i reklamacje 

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady świadczonych usług według reguł określonych w przepisach bezwzględnie obowiązujących.

7.2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl wraz z opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. 

7.3. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7.4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących konsumentami.

7.5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1.1. Regulaminu.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

8.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (b) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8.4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także marketingiem usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji Newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

8.7. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom z branży informatycznej, które wspierają Administratora w prawidłowej realizacji usługi np. hostingodawcy oraz podmiotowi, który prowadzi platformę za pośrednictwem, której jest prowadzone szkolenie, a także podmiotowi przy pomocy, którego realizuje część szkolenia. Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotowi obsługującemu płatności kartą płatniczą w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zapłaty za zamówienie oraz biuru rachunkowemu.

8.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

8.9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

8.10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określają postanowienia Polityki prywatności.

  1. Postanowienia końcowe

9.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl  lub telefonicznie pod numerem: 794 683 755.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

9.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem oraz z Kupującym nie będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.8. Regulamin obowiązuje od dnia 25-06-2021 r.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SELF COACHING PROGRAM

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy dokument określa zasady korzystania z programu SELF COACHING PROGRAM (“SCP”) dostępnego w serwisie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl
2.Self Coaching Program jest usługą świadczoną przez Talent Development Institute Elżbieta Krokosz ul. Partynicka 36/11 53-031 Wrocław NIP: 882-17-30-962, REGON: 21516010. („TDI”).
3.Akceptacja warunków.
Niniejszy dokument reguluje korzystanie z Self Coaching Program (“SCP”). Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś i w pełni rozumiesz niniejszy dokument.
TDI jest skłonne zapewnić Ci dostęp do SCP tylko pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki („Warunki”) tutaj zawarte.
Przeczytaj uważnie wszystkie Warunki. Korzystając z SCP, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki, nie jesteś upoważniony do korzystania z SCP.

§ 2. Warunki zawarcia umowy na korzystanie z SCP

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl musisz wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
2. Wyboru kursu, w tym przypadku rodzaju pakietu SCP dokonujesz poprzez dodanie go do koszyka.
3. Po zakończeniu procesu zakupu umowa na korzystanie z SCP zostaje zawarta.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§3. Warunki korzystania z SCP

1. Jako uczestnik programu SCP jesteś zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z serwisu www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Aby korzystać z SCP, musisz uzyskać dostęp do sieci WWW, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń, które uzyskują dostęp do treści internetowych i uiszczają wszelkie opłaty za usługi związane z takim dostępem.

3 . Ograniczenia użytkowania.
Nie wolno Ci wykorzystywać, tekstu, materiałów audio, i innych treści udostępnianych w ramach SCP do celów innych niż na własny użytek.

Nie możesz:

zawierać treści pobranych z serwisu www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl w dowolnym produkcie lub usłudze, które tworzysz lub rozpowszechniasz;
reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych dowolną część SCP, korzystanie z SCP lub dostęp do SCP
kopiować takie treści na twoją lub inną stronę internetową lub publikację; lub
polecić innej osobie wykonanie któregokolwiek z powyższych.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawo do jakiejkolwiek własności intelektualnej TDI.

4. Odpowiedzialność TDI
Rejestrując się /uczestnicząc w SCP akceptujesz, że TDI nie ponosi odpowiedzialności za Twoje wyniki, zarobki, przyszłe zarobki w wyniku uczestnictwa w SCP. Twoje wyniki będą całkowicie zależeć od zrozumienia materiału i wysiłku, aby go zastosować.

5. Po przystąpieniu do SCP i dokonaniu pierwszej płatności otrzymujesz dostęp do materiałów SCP z bieżącego miesiąca niezależnie od tego w którym dniu miesiąca rozpoczynasz SCP. A potem kolejne materiały wraz z każdym nowym miesiącem.

6. Po przystąpieniu do programu i dokonaniu pierwszej płatności otrzymujesz dostęp do bonusów na start tj.
Webinar „Jak pomóc pracownikom budować odporność psychiczną?”
Webinar „Dlaczego menedżer nie musi być odpowiedzialny za rozwój pracowników?”
Webinar „Jak wzmacniać swoją pozycję zawodową?”
Webinar “Jak budować ścieżki karier w świecie VUCA?”
Masterclass “Jak identyfikować swoje wartości i wykorzystać je do wzmacniania swojej wewnętrznej motywacji?”
Masterclass “Jak sprzedawać swoje talenty w CV i na rozmowach rekrutacyjnych?”
Masterclass „Jak budować pewność siebie i siłę w podążaniu własną ścieżką?”
AKADEMIA COACHA – Mocne pytania w coachingu
SZKOLENIE – Struktura sesji coachingowej
SZKOLENIE – Jak budować pewność siebie?
SZKOLENIE – Jak zmieniać ograniczające przekonania?

W okresach promocyjnych możesz także otrzymać dodatkowy bonus w postaci jednego z naszych kursów online np. “Odkryj co chcesz robić w życiu” lub “Jak zarządzać własną karierą?”.

I zatrzymujesz do nich dostęp, nawet jeśli zrezygnujesz z SCP z wyłączeniem rezygnacji do 14 dni od zakupu, kiedy to następuje odstąpienie od umowy i zwrot środków.

Jeśli przystąpisz do programu na odrębnych warunkach promocyjnych, to bonusy jakie otrzymasz dodatkowo (dodatkowe szkolenia, poza wyżej wymienionymi) nie mogą zostać przez Ciebie zachowane w przypadku rezygnacji do 14 dni lub wygaśnięciu umowy.

7. Uczestnictwo w sesji coachingowej jako coachowany (coachee).
Każdy uczestnik SCP, w tym oczywiście też Ty może wziąć udział w sesji coachingowej live jako coachowany. Tożsamość osoby coachowany jest objęta tajemnicą, do wiadomości innych uczestników podane jest jedynie jej imię.
Decyzja o tym czy podczas sesji coachingowej uczestnik ujawnia swój wizerunek należy do uczestnika. Ma prawo skorzystać z avatara, wówczas osoby obserwujące sesje słyszą go, ale nie widzą.
Możesz się zgłosić do sesji coachingowej w dowolnym momencie w sposób wskazany w serwisie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl wypełniając formularz.
TDI zaprosi Cię drogą e-mailową do uczestnictwa w sesji coachingowej w danym terminie. Ty jesteś zobowiązany potwierdzić swój udział w sesji jako coachee w umówionym terminie.
W wyniku sytuacji losowych masz prawo odwołać swoje uczestnictwo w sesji coachingowej najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem wysyłając e-mail pod adres: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl
W przypadku, gdy nie będziesz uczestniczyć na żywo w umówionym terminie sesji coachingowej i nie odwołasz jej odpowiednio wcześniej wówczas jesteś zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50zł. na rachunek bankowy wskazany przez TDI.

8. W sprawach związanych z SCP TDI będzie się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail wskazanego przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.

 

§4. Opłaty tytułem korzystania z SCP

1. Korzystanie z SCP jest możliwe w drodze opłacania miesięcznego abonamentu (subskrypcja) w wysokości 279 zł za miesiąc lub 99zł za miesiąc w zależności od wybranego pakietu (podane kwoty są kwotami brutto).
2. Płatności pobierane są z góry za każdy miesiąc.
3. Istnieje także możliwość wykupienia od razu półrocznego dostępu do programu i opłacenia go z góry wnosząc opłatę łączną w wysokości standardowej lub obniżonej w ramach warunków promocyjnych.
4. Przystępując do SCP i wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl wyrażasz zgodę na cykliczne pobieranie płatności przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości opłaty za pakiet SCP. Opłata będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.
5. W ramach usługi płatności cyklicznych masz możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz TDI.
6. Płatności cykliczne będą pobierane co 30 dni liczonych od daty pierwszej płatności i przystąpienia do SCP.
7. Tytułem płatności za SCP będziesz otrzymywać co miesiąc faktury drogą e-mailową.
8. W przypadku braku płatności (brak środków na karcie lub inny powód) dostęp do SCP zostanie automatycznie zablokowany do czasu uregulowania zaległej płatności. Poinformujemy Cię drogą e-mailową o konieczności dokonania opłaty. Na zaległą płatność oczekujemy przez 10 dni. Jeśli po tym czasie w dalszym ciągu nie ma wpłaty jest to dla nas jednoznaczne z rezygnacją z programu, co skutkuje wykreśleniem Cię z listy uczestników programu.

§5. Rezygnacja z SCP

1.Masz prawo  odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesyłając na adres e-mail:  kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl oświadczenie o rezygnacji z udziału w SCP. Otrzymasz wówczas zwrot zapłaconej kwoty.

2. Umowa na korzystanie z SCP na zasadzie subskrypcji (&4 pkt.1) może zostać rozwiązana w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy SCP należy kierować na adres kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl.

3. Uczestnictwo w SCP wygaśnie wówczas zgodnie z Twoją subskrypcją (nie ma żadnego okresu wypowiedzenia).

4.Jeśli decydujesz się na wykupienie półrocznego dostępu do SCP umowa zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia zakupu bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia (wyjątek stanowi możliwość rezygnacji do 14 dni od zakupu zgodnie z &5 pkt.1).

5. Jeśli zrezygnujesz z SCP to przez kolejny rok nie możesz ponownie przystąpić do SCP – zasada jakości. Zasada ta obowiązuje także w przypadku usunięcia Cię z listy uczestników z powodu braku opłaty (§4 pkt 7).


Wyjaśnienie:

Każdy  indywidualny proces coachingowy poświęcony konkretnemu tematowi rozwojowemu to praca minimum przez 4-6 miesięcy. Krótsze procesy coachingowe nie mają sensu ponieważ nie dają efektów. Podobnie jest w przypadku SCP – dokonanie zmian w życiu wymaga Twojego pełnego zaangażowania w ten proces. Próby wielkich zmian za pomocą przyłączania i odłączania się od SCP nie dadzą efektów na jakich Tobie i nam zależy. Jeżeli nie jesteś gotowa/gotowy na poważnie w siebie i swój proces zainwestować czasowo, to proponujemy poczekać i dołączyć później.

6. Dostęp do materiałów SCP na platformie online wygasa wraz z wygaśnięciem Twojego uczestnictwa w programie.

7. W przypadku rezygnacji i zakończenia umowy na SCP zachowujesz dostęp do “Bonusów na start” (§3, pkt.6). Nie dotyczy to sytuacji, w której odstępujesz od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§6. Reklamacja

1. Możesz złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez TDI usług wysyłając informację na adres e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl
2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis okoliczności uzasadniających reklamację. TDI udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na Twój adres e-mail.

§7. Ochrona i bezpieczeństwo danych

1. TDI przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Wskazane przez Ciebie w procesie rejestracji dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usługi SCP, w tym również w celu przesyłania wiadomości na wskazany adres e-mail będący podstawowym kanałem komunikacji między TDI a Tobą. Podanie przez Ciebie Tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez TDI.

§8. Postanowienia końcowe

1. TDI dopuszcza możliwość zmiany niniejszych warunków w przypadku dostosowywania ich treści do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem nowych funkcjonalności i usług.
2. Aktualny regulamin korzystania z SCP jest stale dostępny na stronie kursy.talentdevelopmentinstitute.pl, a także w Twoim panelu kursowym po zalogowaniu się na platformie.