POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących oraz innych osób
korzystających ze sklepu internetowego zamieszczonego i prowadzonego pod adresem:
kursy.talentdevelopmentinstitute.pl (dalej jako: Sklep).
1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych
przez Administratora zarówno podczas korzystania z funkcjonalności Sklepu, jak i na
etapie poprzedzającym zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz
w przypadku rozpoczęcia subskrybowania Newslettera.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Elżbieta Krokosz, prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą T&D Institute Elżbieta Krokosz, ul. Partynicka 36/11, 53-031 Wrocław, NIP:
8821730962, REGON: 021516010, dalej zwana „Administratorem”. Pozostałe dane
kontaktowe Administratora to e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora
stanowi:
a) wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak
również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a i b jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze
Sklepu, w tym dokonanie zakupów oraz innych usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Administratora.

3.4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym

interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także w celu
marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora np. za
pośrednictwem Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane:
a) w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (tj. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów i
usług własnych),
4.2. Administrator w związku z realizacją powyższych celów przetwarzania danych będzie w
szczególności przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres
e-mail, adres, nr telefonu, numer karty kredytowej. Administrator będzie także
przetwarzał takie dane jak pliki cookies oraz numer IP.

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub
osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego
prawa.
5.2. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może
udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom z branży informatycznej, które
wspierają Administratora w prawidłowej realizacji usługi np. hostingodawcy oraz
podmiotowi, który prowadzi platformę za pośrednictwem, której jest prowadzone
szkolenie, a także podmiotowi przy pomocy, którego realizuje część szkolenia. Państwa
dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotowi obsługującemu płatności
kartą płatniczą w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zapłaty za zamówienie
oraz biuru rachunkowemu.
5.3. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób,
których dane dotyczą).

6. Ochrona danych

6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony Państwa danych zgromadzonych podczas
korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z
najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym

odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu
zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie,
zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby
dane osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny
z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym
zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g) bezpiecznie przechowywane,
h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do
przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby
posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych
osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
6.4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny
do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
(2) realizacji umowy (np. rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku
prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o
rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów
marketingowych, w tym świadczenia usługi Newslettera i innych celów niż wymienione
powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich
przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

7. Uprawnienia

7.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:
a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

7.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa

dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je
usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
7.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu
marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w
tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w
niniejszym ustępie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres
e-mail wskazany w ust. 2.
7.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. Ciasteczka

8.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
8.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa
urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub w pamięci telefonu).
8.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa,
ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego urządzenia
odwiedzano aplikację (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto
aplikację odwiedzał) i jakie jej użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej
zainteresowało w aplikacji).
8.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji,
b) statystycznym,
c) przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.
8.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i
tymczasowe.
8.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w
stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
8.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
8.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale
przez cały okres ich przechowywania na urządzeniu. Pliki trwałe służą przykładowo do:
zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Sklepu, w tym danych na temat
odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów czy
sprawdzania skuteczności reklam Sklepu.

8.9. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług

narzędzia do marketingu i reklamy w Internecie. Narzędzia te mogą używać plików
cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
8.10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z
Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki
internetowej.
8.11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa
urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże
wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.
8.12. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w
celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego
Państwo używacie łącząc się ze Sklepem, tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej
Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis
zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
8.13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania
systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w
zakresie oceny ruchu w aplikacji oraz występowania błędów, które uniemożliwiają
zidentyfikowanie Państwa.

9. Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce
Prywatności. Wówczas Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.
Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej Sklepu.